Neživá příroda Krkonoš – Rýchor

Další ze společných přeshraničních projektů základních škol v Žacléři a Miszkowicích probíhal v roce 2013. Pro žacléřskou školu byl jednou z aktivit v rámci celoškolního programu Poznáváme naše Rýchory a logicky navázal na předchozí společný projekt obou škol „Svět rostlin a živočichů v Krkonoších“ z roku 2010.

Tentokrát byla pozornost žáků zaměřena na neživou přírodu, konkrétně na počasí, podnebí a vodu. Děti měly možnost seznámit se jednoduchým způsobem s obory, které se této části přírody věnují – s meteorologií a hydrologií. V praxi vyzkoušely měření a záznam meteorologických a hydrologických dat a seznámily se i s jejich statistickým zpracováním a vyhodnocováním. V průběhu projektu jsme uskutečnili šest vzájemných setkání, z nichž pět bylo ryze pracovních a to poslední, závěrečné, bylo slavnostním zakončením práce na projektu. Dvě setkání proběhla na polské straně, dvě na české straně, předposlední se odehrálo na obou stranách hranice a slavnostní zakončení projektu hostila Základní škola Žacléř.

Doufáme, že se nám podařilo splnit i další neméně důležitý cíl prohloubit vzájemnou česko-polskou spolupráci a odbourat další část jazykové a kulturní bariéry mezi obcemi ležícími necelých deset kilometrů od sebe.


Mapa všech setkání

Loga partnerů projektu

Radovan Vlček
koordinátor projektu

Seznamujeme se s meteorologií

Ve čtvrtek 28. 2. 2013 jsme se v rámci společného projektu setkali poprvé. Toto pracovní setkání proběhlo v Základní škole v Žacléři. Jeho hlavním tématem bylo počasí a podnebí a jejich dlouhodobé pozorování a měření. Cílem bylo seznámit děti se základními pojmy z oboru meteorologie a klimatologie. Vysvětlit jim význam sledování počasí a ukázat, jak se tyto aktivity mohou provádět jednoduchým způsobem v podmínkách školy.

Setkání se zúčastnilo celkem 22 dětí z Miszkowic a 25 dětí ze Žacléře. Děti se rozdělily do šesti mezinárodních skupin. V tělocvičně a na školním dvoře bylo připraveno celkem sedm stanovišť, na nichž žáci 7. a 9. ročníku zábavnou formou představovali dětem různá témata týkající se počasí, jeho pozorování, měření a zaznamenávání. Děti se například seznámily s meteorologickou budkou a jejím vybavením, s různými druhy oblačnosti. Dozvěděly se, jakým způsobem meteorologové sledují a měří jevy a veličiny. Své nové poznatky si psaly do dvojjazyčného pracovního listu. Částečně se nám dařilo postupně odbourávat jazykovou bariéru dětí, které žijí od sebe necelých 10 kilometrů.

Závěr dopoledne patřil výtvarné dílně, na které si děti vyrobily jednoduché „meteorologické hodiny“, pomocí nichž budou moci zaznamenávat aktuální stav počasí. V měsíci březnu totiž čeká účastníky projektu náročný úkol. To, co se během tohoto setkání naučili, budou totiž po celý březen provádět v praxi. Každý den ve stanovenou dobu budou zaznamenávat naměřená meteorologická data. Další setkání je věnováno porovnávání průběhu počasí v Miszkovicích, v Žacléři a na Rýchorské boudě.


Zkoumáme kvalitu sněhu

Sníh, o který není ani v Žacléři, ani v Miszkowicích nouze, máme spojený se zimními radovánkami. Je to ale také jeden z meteorologických jevů, který můžeme různým způsobem zkoumat a měřit. Sníh má různé podoby. Když napadne, je čistý, bílý a v přírodě čistý i chvíli vydrží. Jiný je ve městě – tam je hned špinavý. Následující pracovní setkání nám dalo odpověď na další otázky. Co je obsaženo ve sněhu, které se dostane do potůčků a řek na jaře, když sníh roztaje?

Tentokrát jsme se sešli ve škole v Miszkowicích. Ze Žacléře se vypravilo 34 mladých meteorologů a hydrologů ze 4. a 2. ročníku. Jako rádci a průvodci s nimi jeli opět žáci 7. a 9. ročníku. Výprava s sebou ve čtyřech nádobách vezla 4 vzorky sněhu nasbíraného z různých lokalit ve městě a jeho okolí. Stejné zadání měly i děti z Miszkovicz. Děti byly rozděleny do 8 smíšených, tedy mezinárodních skupin.

Prvním úkolem bylo zjistit čistotu roztátého sněhu a jeho pH. Za pomoci starších žáků děti fitrovaly v odměrném válci vodu získanou ze sněhu. Zjišťovaly množství nerozpustných látek. Pomocí indikačních papírků i digitální měřicí techniky určovaly, zda jsou srážky kyselé, či zásadité, a zaznamenávaly vše do připravených formulářů.

Druhou částí setkání byla opět výtvarná dílna. Děti měly k dispozici zvětšené fotogarafie vloček, které kreslily, vystřihovaly a nalepovaly. Byly překvapené, jak neuvěřitelné tvary dokáže příroda stvořit, a uvědomily si, že příroda je prostě kouzelná.


Sněhové vločky

Práce žáků

Práce žáků


Galerie

Statistika není nuda!

Celý březen 2013 měli žáci naší školy a polští žáci v Miszkowicích za úkol měřit a zapisovat teplotu, tlak a vlhkost vzduchu a zároveň sledovat oblačnost. Z pohledu meteorologie byl tento měsíc velmi zajímavý. Docházelo k výrazným výkyvům teploty a celkově byl velmi chladný v porovnání s dlouhodobými průměrnými teplotami. I žacléřští pamětníci se shodli na tom, že tak studený březen už tady dlouho nebyl. Původně jsme chtěli srovnávat naměřená data z Miszkowic, Žacléře a Rýchorské boudy. Nakonec se podařilo získat ještě údaje ze dvou dalších meteorologických stanic – z Pece pod Sněžkou a přímo ze Sněžky.

Velké poděkování patří pobočkám českého a polského hydrometeorologického ústavu ve Wroclawi a v Hradci Králové, které nám tato data poskytly. Díky tomu jsme mohli porovnat měřené hodnoty z pěti míst s velmi různou nadmořskou výškou.

6. května se žáci obou škol sešli v Miszkowicích, kde naměřené a zapsané údaje zpracované do grafů porovnávali. Nejprve proběhla na interaktivní tabuli projekce, během níž si žáci zopakovali význam meteorologických pozorování a měření a seznámili se s naměřenými daty. Potom ve skupinkách živě besedovali nad grafem teplot a vysvětlili si, proč je někde teplota vyšší a nižší, jak spolu souvisí nadmořská výška, teplota, tlak a vlhkost vzduchu.

Poté smíšené skupiny na šesti stanovištích zpracovávaly z grafů úkoly. Opět jim pomáhali žáci ze 7. a 9. ročníku naší školy. Zjištěné informace žáci zapisovali do kartiček, které byly na závěr vyhodnoceny.

Všichni pracovali skvěle. Zjistili, že s nadmořskou výškou teplota vzduchu a tlak klesají a vlhkost vzduchu naopak stoupá. Se sladkou odměnou a s pocitem, že se zajímavou formou opět něco nového dozvěděli, se rozjeli do svých domovů.


Meteorologické výzkumy

Teplotní rozdíly

Rozdíly teplot

Žácléř VS. Miszkowice

Teploty Žacléř Teploty Miszkowice

Voda na Rýchorách

Březnové pracovní setkání nám ukázalo, že se do sněhu, který během zimy napadne, postupně dostanou různé nečistoty, které se s jarním táním dostanou do vodních toků. Naše zářijové setkání si dalo za cíl zjistit, jaká je voda v potocích na Rýchorách, zda se od sebe voda v jednotlivých potocích liší.

Žáci z Miszkowicz tentokrát přijeli do Žacléře, aby se společně se svými českými kamarády vydali různými cestami na Rýchory. Byly vytvořeny tři mezinárodní skupiny. Každá šla svou vlastní trasou a každá měla za úkol nabrat 3 – 4 vzorky vody, místo odběru zanést do mapy, případně jej vyfotografovat, a hlavně přímo na místě změřit teplotu vody.

Nejprve odvezl autobus dvě skupiny do Prkenného dolu, odkud každá vyrazila jiným směrem. Třetí skupina pokračovala autobusem do Albeřic. Na všech pozorovaných místech se ještě děti rozdělily a vypracovávaly úkoly. Někdo měřil teplotu, někdo odebíral vzorky, další zakresloval do map nebo fotografoval.

Cílem všech skupin byla bouda Hubertuska, kde bylo pro všechny připraveno teplé občerstvení, což děti v chladném a sychravém počasí ocenily. Pomocí měřicí techniky byly všechny vzorky na místě prozkoumány. Průběh jednotlivých analýz mohly děti přímo sledovat díky projekční technice na plátně. Dozvěděly se, že jednotlivé vzorky vody se mírně liší svou kyselostí, obsahem minerálů a obsahem kyslíku. Byly jim vysvětleny důvody, proč tomu tak je. Např. horniny, přes které potok teče, ovlivňují pH. Dalším poznatkem je skutečnost, že čím dál od pramene potok teče, tím více rozpuštěných minerálů voda obsahuje. I přes nepříznivé počasí se výlet vydařil a děti se domů vracely spokojené.

Bobr naše společná řeka

Poslední pracovní setkání školáků z Miszkowicz a Žacléře bylo 25.11. 2013. Jeho program zavedl účastníky na území obou států. Jedním z pojítek mezi oběma stranami hranice je řeka Bobr, která pramení nad stejnojmennou částí města Žacléř. Asi po dvou kilometrech opouští území České republiky a vtéká do Polska. Nedaleko od Miszkowicz je na Bobru vybudována přehrada Bukówka. My jsme se zaměřili právě na úsek od pramenů až po přehradu. Rozhodli jsme se, že se podíváme, jak Bobr vypadá v různých místech, jakou teče krajinou, jak je hluboký a široký. Samozřejmě jsme vzali i měřicí techniku, abychom opět zjistili základní hydrologické parametry, které jsme měřili již během předchozích pracovních setkáních.

Počasí bylo tentokrát už téměř zimní, teplota se pohybovala okolo nuly a chvílemi poletoval i sníh. Nálada byla ale dobrá. Nejprve jsme se vydali k pramenné oblasti pod Boberskou stráň, odkud Bobr vytéká jako malá stružka. Museli jsme sejít kousek dolů po proudu, abychom vůbec nějakou vodu našli. Další zastávkou byla státní hranice v místě, kde Bobr odtéká do Polska. Poté jsme se autobusem přesunuli do Polska a podívali se na další dvě lokality. První z nich je v místě, kde Bobr podtéká silnici z Lubawky do Miszkowicz, a druhá kousek před vtokem do přehrady. Všechna místa jsme si prohlédli, zdokumentovali, změřili a kolem poledne jsme se rozloučili s našimi polskými kamarády a zamířili zpět do Žacléře.

V rámci projektu Neživá příroda Krkonoš – Rýchor to sice bylo poslední pracovní setkání, ale doufáme, že na něj budou navazovat další podobná i v budoucnosti.


Měření

Měření

Udržitelnost projektu Neživá příroda Krkonoš - Rýchor

Rok 2014
Pracovní setkání žáků ZŠ Žacléř a SP Miszkowice 16.4. 2014

Téma: kontrolní měření hydrologických parametrů Sněžného potoka

16. 4. 2014 jsme v Žacléři přivítali kamarády z polských Miszkowic abychom společně provedli kontrolní měření hydrologických charakteristik vody ve Sněžném potoce v Prkenném Dole. Poslední společné měření zde proběhlo na podzim loňského roku. K měření základních parametrů (teplota vody, vodivost, rozpuštěný kyslík, pH, obsah Cl, Pb, NOx) jsme opět použili techniku nakoupenou v rámci projektu. Počasí se vydařilo a my jsme získali data, která zároveň využijeme v rámci mezinárodního programu GLOBE, do něhož je naše škola zapojena.


Galerie

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Rok 2014
Pracovní setkání žáků ZŠ Žacléř a SP Miszkowice 21.10. 2014

Téma: kontrolní měření hydrologických parametrů Suchého potoka

Na letošní podzim jsme si naplánovali společné setkání opět s hydrologickou tématikou. Tentokrát jsme se vypravili na delší výlet do údolí Suchého potoka, kde jsme poslední společná měření prováděli téměř přesně před rokem. I přes chladnější a zamračené počasí se nám podařilo naplánovaná měření uskutečnit a výlet se vydařil i díky tradiční zastávce na chatě Hubertus. Získaná data porovnáme se staršími naměřenými záznamy a použijeme je i v rámci programu GLOBE.


Galerie

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Rok 2015
Pracovní setkání žáků ZŠ Žacléř a SP Miszkowice 12.2. 2015

Téma: kontrolní měření hydrologických parametrů Bobru

Na únor letošního roku připadlo "společné měření společné řeky". Nejdříve jsme si ale zopakovali některé pojmy z meteorologie. Některé se nám podařilo od loňského roku, kdy jsme se v březnu zabývali meteorologií intenzivně, skoro zapomenout. společně jsme se pokusili odečíst základní meteorologická data z naší manuální stanice. Potom jsme se opět vypravili podél toku řeky Bobr jak z české, tak i z polské strany hranice, abychom získali, tak jako před rokem, nová data o kvalitě vody. Počasí bylo zimní, alespoň co se teplot týká, ale sněhu naštěstí, právě tak jako loni moc nebylo, což nám putování podél toku Bobru usnadnilo. Pěšky jsme se z české strany hranice postupně přesunuli podél toku Bobru až na polskou stranu, kde nás čekal autobus, který nás odvezl domů.


Galerie

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Rok 2015
Pracovní setkání žáků ZŠ Žacléř a SP Miszkowice 5.3. 2015

Téma: Vyhodnocení meteorologických dat za období leden/únor 2015 a kontrolní měření hydrologická měření na Lesním potoce

Na březen letošního roku jsme si naplánovali společné vyhodnocení meteorologických dat naměřených na meteorologické stanici ZŠ Žacléř v období Leden/Únor 2015 a zároveň kontrolní hydrologická měření na Lesním potoce. Nesešli jsme se tentokrát v tak hojném počtu, jako jindy, ale díky menší skupině se povedlo vytvořit lepší pracovní atmosféru. Všichni jsme si tak mohli vyzkoušet práci s měřicí technikou a lépe se také diskutovalo nad naměřenými meteorologickými daty. Zejména nás zaujaly srážky, které jsou už druhou zimu daleko za dlouhodobým průměrem.

Graf
Graf


Galerie

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Rok 2015
Pracovní setkání žáků ZŠ Žacléř a SP Miszkowice 15.6. 2015

Téma: Prohlídka AKS3 Žacléř a meteorologická měření.

Na jaře 2015 se nám podařilo dobudovat ve spolupráci s královéhradeckou pobočkou ČHMÚ naši Meteorologickou stanici. To co bylo na samém začátku projektu nadšeným amatérským pokusem o sledování a zaznamenávání počasí v Žacléři nakonec vyústilo ve vybudování profesionální automatické klimatologické stanice třetího typu. Neznamená to, že na stanici přestáváme sledovat obyčejné teploměry a další přístroje z nichž získáváme analogová data. O zkušenosti z provozem naší nové stanice jsme se samozřejmě chtěli s našimi kolegy z Polska podělit, a proto jsme je pozvali k nám do školy.


Galerie

Fotografie Fotografie Fotografie

Rok 2016
Pracovní setkání žáků ZŠ Žacléř a SP Miszkowice 17.2. 2016

Téma: Vyhodnocení meteorologických dat za rok 2015 a kontrolní měření na meteorologické stanici ZŠ Žacléř.

V únoru 2016 jsme se s polskými kolegy sešli, abychom společně vyhodnotili meteorologická data za celý rok 2015. Toto setkání bylo významné z toho důvodu, rok 2015 byl historicky prvním rokem, v němž se souvisle a každodenně měřily v Žacléři základní meteorologické veličiny. Započali jsme tak doufejme dlouhou řadu měření, ze které po letech vzejde upřesnění klimatických poměrů v Žacléři. Jedinými veličinami, které se začaly měřit až od jara 2015 byly rychlost a směr větru. Pro nás ale byly důležité teploty a srážky.


Vyhodnocení naměřených teplot a srážek z naší meteostanice za rok 2015
Tab. č. 1 - shrnutí naměřených dat Tabulka

Tab. č. 2 - celkové vyhodnocení: Tabulka

Z uvedených dat vyplývá, že rok 2015 byl v porovnání s dlouhodobými průměrnými hodnotami mimořádně teplý a suchý.


Galerie

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Rok 2016
Pracovní setkání žáků ZŠ Žacléř a SP Miszkowice 22.3. 2016

Téma: kontrolní měření hydrologických parametrů Rýchorských potoků.

Na konci března 2016 jsme naplánovali vekou výpravu za zmapováním rýchorských pramenišť zásobujících město Žacléř pitnou vodou. Zúčastnila se jí velká část žáků druhého stupně a rovněž i polští kamarádi z Miszkowic. Cílem bylo projít několik tras po potocích, prameništích a vodárenských objektech (kašny, vodojemy, jímky, studánky a prameniště) a seznámit se s problematikou zásobování města pitnou vodou. V rámci této výpravy jsme prováděli základní hydrologická měření.


Příklad protokolu z hydrologických měření Sněžného potoka: Tabulka


Galerie

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Rok 2016
Pracovní setkání žáků ZŠ Žacléř a SP Miszkowice 2.6. 2016

Téma: společný výlet na Rýchory s měřením teplot a určováním oblačnosti.

V červnu jsme naše polské kamarády pozvali na společný výlet na Rýchory. Hlavním cílem bylo se za pěkného počasí projít, ale ani tentokrát jsme nevynechali některé aktivity v poznávání zákonitostí neživé přírody našeho okolí. Cestou jsme se snažili měřit teplotu okolního vzduchu. Čekali jsme zda se na teplotě projeví rozdíly v nadmořské výšce jednotlivých stanovišť. Zjistili jsme, že za pěkného téměř letního počasí se rozdíly v teplotě projeví pouze v tom, zda stanoviště, kde bylo měření provedeno je ve stínu nebo na sluníčku. Nadmořská výška se na měřených teplotách nijak neprojevila. Dále jsem si připoměli téma z počátečního setkání v rámci projektu - oblačnost - přestože bylo počasí pěkné, úplně bezoblačná obloha nebyla a tak jsme se snažili určovat jednotlivé typy mraků.


Galerie

Fotografie Fotografie Fotografie

Rok 2017
ZŠ Žacléř a SP Miszkowice 23. 3. 2017

Téma: pedologická a hydrologická měření na nově vybraném stanovišti Březový potok.

V březnu 2017 jsme se rozhodli zařadit do našich pravidelných měření Březový potok stékající z Rýchor na jihovýchod do obce Babí. Do údolí tohoto potoka jsme dosud žádnou výpravu nepodnikli, a tak jsme byli zvědaví nejen na naměřené údaje a jejich porovnání s ostatními potoky, ale i na krajinu kolem potoka. (tato strana patří k nejméně navštěvovaným částem Rýchor. Kromě běžných odběrů vzorků vody, které nám doplní naše data a umožní získat ucelenou představu o kvalitě vody na Rýchorách jsme tentokrát odebírali i půdní vzorky pro potřeby botanického průzkumu Rýchor. Zjistili jsme totiž, že údolí březového potoka je velmi bohatou lokalitou výskytu bledule jarní. Této výpravy se opět zúčastnili naši kamarádi z Polských Miszkowic, s nimiž zároveň spolupracujeme na projektu Křídla nad Rýchorami.


Galerie

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Rok 2017
Společny výlet žáků ZŠ Žacléř a SP Miszkowice 11. 5. 2017

Téma: Výlet jarní přírodou Rýchor, pozorování jarních rostlin a hydrologická měření na Sněžném potoce.

Botanické bohatství Rýchor je známé a vzhledem k tomu, že Rýchory spadají svými východními a severovýchodními svahy do Polska a na polském území leží největší orchidejová lokalita, pozvali jsme polské partnery na výlet v rámci probíhajícího projektu Barevné Rýchory. Tento projekt je zaměřen právě na botanický průzkum, jehož součástí jsou i hydrologická a pedologická měření.


Galerie

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Rok 2017
Pracovní setkání žáků ZŠ Žacléř a SP Miszkowice 8. 6. 2017

Téma: Výlet na Rýchory a prohlídka automatizované stanice monitorující čistotu ovzduší.

V červnu jsme naše polské kamarády opět pozvali na společný výlet na Rýchory. První zastávkou byla jako obvykle naše meteorologická stanice u Základní školy a nově instalovaný panel na chodbě před ředitelnou, kde se všechna data sbíraná z meteorologické stanice zobrazují. Potom jsme vyrazili na Rýchory, kde na nás čekali pracovníci královéhradecké pobočky ČHMI. Ti nás seznámili s fungováním stanice, jejímž úkolem je sledovat čistotu ovzduší na Rýchorách.


Galerie

Fotografie Fotografie Fotografie